Module:headword/data

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
De neikommende dokumintaasje stiet op Module:headword/data/dokumintaasje. [bewurkje]

Oernommen fan en:Module:headword/data.

Oerset:

  • (beheind tal) wurdsoartnammen

Oanpast:

  • data meartal útskeakele
  • 'wurdsoartkoade-wurdsoartnamme' yn stee fan 'wurdsoartnamme'

Taheakke:

  • alternative wurdsoartkoades
  • mear wurdsoarten
  • opmerking oangeande misstaverings

NB: De wurdsoarten wurde hjir brûkt foar it kategorisearjen. De 'lemma'-wurdsoarten hawwe berjochten yn Kategory:Seksjekoppen; de 'nonlemma'-wurdsoarten en alternative koades brûke trochferwizings nei dy berjochten.


local data = {}

--[[	n.f.t. - PiefPafPier
data.invariable = {
	"cmavo",
	"cmene",
	"fu'ivla",
	"gismu",
	"Han tu",
	"hanzi",
	"hanja",
	"jyutping",
	"kanji",
	"lujvo",
	"phrasebook",
	"pinyin",
	"rafsi",
	"romaji",
}
--]]

data.lemmas = {
	abbrev = "Ofkoartingen",
	acron = "Akronimen",
	adjek = "Eigenskipswurden",
	adjec = "Eigenskipswurden",
	adjadv = "Eigenskipswurden en bywurden",
	-- "adnominals",
	-- "adpositions",
	adverb = "Bywurden",
	advcon = "Bywurden en bynwurden",
	-- "affixes",
	-- "ambipositions",
	artik = "Lidwurden",
	artic = "Lidwurden",
	-- "circumfixes",
	-- "circumpositions",
	klass = "Klassifikators",
	class = "Klassifikators",
	-- "cmavo",
	-- "cmavo clusters",
	-- "cmene",
	-- "combining forms",
	konjun = "Bynwurden",
	conjun = "Bynwurden",
	conjunc = "Bynwurden",
	-- "counters",
	-- "determiners",
	-- "diacritical marks",
	-- "equative adjectives",
	-- "fu'ivla",
	-- "gismu",
	-- "Han characters",
	-- "Han tu",
	-- "hanzi",
	-- "hanja",
	-- "idioms",
	-- "infixes",
	-- "interfixes",
	-- "initialisms",
	interj = "Utropwurden",
	-- "kanji",
	letter = "Letters",
	-- "ligatures",
	-- "lujvo",
	-- "morphemes",
	-- "non-constituents",
	subst = "Haadwurden",
	-- "numbers",
	-- "numeral symbols",
	["nûmer"] = "Telwurden",
	numer = "Telwurden",
	telwd = "Telwurden",
	parti = "Partikels",
	fraze = "Frazen",
	phras = "Frazen",
	phrase = "Frazen",
	-- "postpositions",
	-- "predicatives",
	prefix = "Foarheaksels",
	prepo = "Ferhâldingswurden",
	-- "prepositional phrases",
	-- "preverbs",
	-- "pronominal adverbs",
	pronom = "Omnamwurden",
	pronoun = "Omnamwurden",
	proverb = "Sprekwurden",
	namme = "Nammen",
	nomen = "Nammen",
	punkt = "Lêstekens",
	punct = "Lêstekens",
	-- "relatives",
	-- "roots",
	-- "stems",
	suffix = "Efterheaksels",
	-- "syllables",
	symbo = "Symboalen",
	verbum = "Tiidwurden",
	verbdef = "Defektive tiidwurden",
}

data.nonlemmas = {
	-- "active participles",
	-- "adjectival participles",
	adjfrm = "Eigenskipswurdbûgingen",
	adjpart = "Eigenskipswurdpartitiven",
	-- "adjective feminine forms",
	-- "adjective equative forms",
	-- "adjective plural forms",
	advfrm = "Bywurdbûgingen",
	-- "adverbial participles",
	-- "agent participles",
	-- "article forms",
	-- "circumfix forms",
	-- "combined forms",
	adjcomfrm = "Eigenskipswurdbûgingen meartrime",
	adjcompart = "Eigenskipswurdpartitiven meartrime",
	adjcom = "Eigenskipswurden meartrime",
	-- "comparative adverb forms",
	-- "comparative adverbs",
	kontr = "Gearlûkings",
	contr = "Gearlûkings",
	-- "converbs",
	-- "determiner comparative forms",
	-- "determiner forms",
	-- "determiner superlative forms",
	substdim = "Haadwurdferlytsingen",
	-- "future participles",
	-- "gerunds",
	-- "infinitive forms",
	-- "infinitives",
	-- "interjection forms",
	-- "jyutping",
	-- "kanji readings",
	-- "misspellings",	Brûk {{Leb|<taalkoade>|misstavering}}; sjoch Module:labels/data - PiefPafPier
	-- "negative participles",
	substadj = "Selsstannich brûkte eigenskipswurden",
	-- "nominal participles",
	-- "noun case forms",
	-- "noun dual forms",
	substfrm = "Haadwurdfoarmen",
	substpl = "Haadwurdmeartallen",
	-- "noun possessive forms",
	-- "noun singulative forms",
	-- "numeral forms",
	-- "participles",
	-- "participle forms",
	-- "particle forms",
	-- "passive participles",
	-- "past active participles",
	mulwd = "Mulwurden",
	partp = "Mulwurden",
	-- "past participle forms",
	-- "past passive participles",
	-- "perfect active participles",
	-- "perfect participles",
	-- "perfect passive participles",
	-- "pinyin",
	-- "plurals",
	-- "postposition forms",
	-- "prefix forms",
	-- "preposition contractions",
	-- "preposition forms",
	-- "prepositional pronouns",
	-- "present active participles",
	-- "present participles",
	-- "present passive participles",
	-- "pronoun forms",
	-- "pronoun possessive forms",
	-- "proper noun forms",
	nammepl = "Nammemeartallen",
	nomenpl = "Nammemeartallen",
	-- "rafsi",
	-- "romanizations",
	-- "singulatives",
	-- "suffix forms",
	adjsupfrm = "Eigenskipswurdbûgingen measttrime",
	adjsup = "Eigenskipswurden measttrime",
	-- "superlative adverb forms",
	-- "superlative adverbs",
	verbfrm = "Tiidwurdfoarmen",
	-- "verbal nouns",
}

data.notranslit = {
	"ams",
	"az",
	"bbc",
	"bug",
	"cia",
	"cjm",
	"cmn",
	"hak",
	"ja",
	"kzg",
	"lad",
	"lzh",
	"ms",
	"mul",
	"mvi",
	"nan",
	"oj",
	"okn",
	"pi",
	"ro",
	"ryn",
	"rys",
	"ryu",
	"sh",
	"tgt",
	"th",
	"tkn",
	"tly",
	"und",
	"vi",
	"xug",
	"yue",
	"yoi",
	"yox",
	"za",
	"zh",
}

-- Script codes for which a script-tagged display title will be added.	
data.toBeTagged = {
	"Ahom",
	"Arab",
	"Avst",
	"Bali",
	"Cham",
	"Copt",
	"Kali",
	"Hani",
	"Hebr",
	"Lana",
	"Linb",
	"Mand",
	"Mong",
	"polytonic",
	"Rjng",
	"Samr",
	"Sund",
	"Sylo",
	"Tang",
	"Tavt",
	"Xsux",
}

for key, list in pairs(data) do
	if key ~= "lemmas" and key ~= "nonlemmas" then
		data[key] = require("Module:utils").list_to_set(list)
	end
end

return data