Springe nei ynhâld

Wikiwurdboek:Swadesh-list foar it Ingelsk

Ut Wikiwurdboek

Dit is in Swadesh-list foar it Ingelsk.

In Swadesh-list is in standertwurdlist foar ûndersyk nei taalsibskip, oarspronklik yn it Ingelsk opset troch de antropolooch Morris Swadesh. Dit is in list foar it Ingelsk. (Lofts stean de nûmers fan de ferkoarte list.)

100 Nûmer Ingelsk
1 1 I
2 2 you (iental)
3 he
3 4 we
5 you (meartal)
6 they
4 7 this
5 8 that
9 here
10 there
6 11 who
7 12 what
13 where
14 when
15 how
8 16 not
9 17 all
10 18 many
19 some
20 few
21 other
11 22 one
12 23 two
24 three
25 four
26 five
13 27 big
14 28 long
29 wide
30 thick
31 heavy
15 32 small
33 short
34 narrow
35 thin
16 36 woman
17 37 man (folwoeksen manlik persoan)
18 38 man (minsklik wêzen)
39 child
40 wife
41 husband
42 mother
43 father
44 animal
37 45 fish
19 46 bird
20 47 dog
21 48 louse
49 snake
50 worm
22 51 tree
52 forest
53 stick
54 fruit
23 55 seed
24 56 leaf
25 57 root
26 58 bark (haadwurd)
59 flower
60 grass
61 rope
27 62 skin
28 63 meat
29 64 blood
30 65 bone
31 66 fat (haadwurd)
33 67 egg
34 68 horn
35 69 tail
36 70 feather
38 71 hair
39 72 head
40 73 ear
41 74 eye
43 75 nose
44 76 mouth
45 77 tooth
46 78 tongue (haadwurd)
42 79 fingernail
47 80 foot
81 leg
48 82 knee
49 83 hand
84 wing
50 85 belly
86 guts
51 87 neck
88 back
52 89 breast
53 90 heart
54 91 liver
55 92 drink (tiidwurd)
56 93 eat (tiidwurd)
57 94 bite (tiidwurd)
95 suck (tiidwurd)
96 spit (tiidwurd)
97 vomit (tiidwurd)
98 blow (tiidwurd)
99 breathe (tiidwurd)
100 laugh (tiidwurd)
58 101 see (tiidwurd)
59 102 hear (tiidwurd)
60 103 know (tiidwurd)
104 think (tiidwurd)
105 smell (tiidwurd)
106 fear (tiidwurd)
61 107 sleep (tiidwurd)
108 live (tiidwurd)
62 109 die (tiidwurd)
63 110 kill (tiidwurd)
111 fight (tiidwurd)
112 hunt (tiidwurd)
113 hit (tiidwurd)
114 cut (tiidwurd)
115 split (tiidwurd)
116 stab (tiidwurd)
117 scratch (tiidwurd)
118 dig (tiidwurd)
64 119 swim (tiidwurd)
65 120 fly (tiidwurd)
66 121 walk (tiidwurd)
67 122 come (tiidwurd)
68 123 lie (as in a bed; tiidwurd)
69 124 sit (tiidwurd)
70 125 stand (tiidwurd)
126 turn (yntransityf; tiidwurd)
127 fall (tiidwurd)
71 128 give (tiidwurd)
129 holdholdhold (tiidwurd)
130 squeeze (tiidwurd)
131 rub (tiidwurd)
132 wash (tiidwurd)
133 wipe (tiidwurd)
134 pull (tiidwurd)
135 push (tiidwurd)
136 throw (tiidwurd)
137 tie (tiidwurd)
138 sew (tiidwurd)
139 count (tiidwurd)
72 140 say (tiidwurd)
141 sing (tiidwurd)
142 play (tiidwurd)
143 float (tiidwurd)
144 flow (tiidwurd)
145 freeze (tiidwurd)
146 swell (tiidwurd)
73 147 sun
74 148 moon
75 149 star
76 150 water
77 151 rain (haadwurd)
152 river
153 lake
154 sea
155 salt
78 156 stone
79 157 sand
158 dust
80 159 earth
81 160 cloud
161 fog (haadwurd)
162 sky
163 wind (haadwurd)
164 snow (haadwurd)
165 ice (haadwurd)
82 166 smoke (haadwurd)
32 167 fire (haadwurd)
83 168 ash (haadwurd)
84 169 burn (tiidwurd)
85 170 road
86 171 mountain
87 172 red
88 173 green
89 174 yellow
90 175 white
91 176 black
92 177 night
178 day
179 year
93 180 warm (eigenskipswurd)
94 181 cold
95 182 full
96 183 new
184 old
97 185 good
186 bad
187 rotten
188 dirty (eigenskipswurd)
189 straight
98 190 round (eigenskipswurd)
191 sharp (as a knife)
192 dull (as a knife)
193 smooth (eigenskipswurd)
194 wet (eigenskipswurd)
99 195 dry (eigenskipswurd)
196 correct (eigenskipswurd)
197 near
198 far
199 right (eigenskipswurd)
200 left (eigenskipswurd)
201 at
202 in
203 with
204 and
205 if
206 because
100 207 name (eigenskipswurd)
100 Nûmer Ingelsk

Sjoch ek[bewurkje]