Meidogger oerlis:PiefPafPier/Argyf 2018

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Ruth[bewurkje]

Hello PiefPafPier, sorry writing in English but I can not writing in West Frisian. You sent 35 pages to delete, most of the same editor, but since I can not translate their text, could you please explain what's wrong with them.

I am a Global Sysop and have been asked to verified deletion requests on various projects, this is the reason for being here. Thanks. DARIO SEVERI (oerlis) 4 mrt 2018, 03.48 (UTC)

Hello @DARIO SEVERI: Thank you very much for taking a look over here. I've added explanations in English now. Sorry for making a mess from time to time, but I'm trying to implement some new templates, and do some cleaning up also. Kind regards! --PiefPafPier (oerlis) 4 mrt 2018, 12.21 (UTC)
Hi PiefPafPier, I think I deleted all the requests except those referring to Leonardo, it was easy with an English text :) I read the message you wrote to him. I'll check again tomorrow if I have not forgotten something. In any case I'll be back March 18th. Best regards. DARIO SEVERI (oerlis) 4 mrt 2018, 16.09 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[bewurkje]

WMF Surveys, 29 mrt 2018, 18.37 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[bewurkje]

WMF Surveys, 13 apr 2018, 01.35 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[bewurkje]

WMF Surveys, 20 apr 2018, 00.44 (UTC)

Rubriken foar stavering[bewurkje]

Ik haw dy noch net opnaam, om't ik net wit wat dy krekt ynhâlde. Binne it rubriken dy't oanjaan of in wurd krekt stavere is neffens dy stavering, of at dy yn de wurdlisten fan dy stavering opnaam binne. En hoe komt dat dan mei de W:Akademystavering en de W:Selskipsstavering?

Goeie Mysha. In rom begryp liket my it meast praktysk ta: neffens de regels stavere. De âlde wurdboeken/-listen binne net sa grut. Wurden dy't sûnt 1900 brûkt wurde hoege fansels gjin 'Stavering 1879' te krijen. (Jiertallen en etymology steane bgl. yn it Wurdboek fan de Fryske taal (WFT).) Oer de Akademy- en Selskipsstavering, en de 17e iuw (Japiks) is wol wat werom te finen fia Google. Sels haw ik der gjin ferstân fan. It soe al moai wêze at earst inkeld mar de kategoryen Stavering 1980/2015 derby set wurde, om't dy stavering noch skreaun wurdt, en foar ús net te dreech is.

Ik sit ek noch wat mei dy nammen: Moat de taal der net by: "Fryske Stavering <jier>"? Der is grif noch in taal op 'e wrâld dêr't yn it selde jier as it Frysk de stavering fan fêstlein is. At it berjocht Rubryk brûkt wurdt, wurdt it "Stavering <jier> yn it Frysk". Is dat ek yn oarder? Of wy moaten it berjocht feroarje, dat it "<rubryk> (Frysk)" wurdt - "haadwurden (Frysk)" yn stee fan "Haadwurden yn it Frysk" - om't, dan wurdt it ek "Stavering <jier> (Frysk)". Mysha (oerlis)

De nammen fan dy kategoryen, en ek it hânmjittich taheakjen, is mar tydlik. Ik wol de staveringskategory as parameter opnimme yn it taalkopberjocht Berjocht:-fy-, mar ik bin no noch dwaande mei in oare operaasje. Tedwaan-list. In parameter is minder tikwurk. Ik hie 'Fryske' earst mar weilitten om't dat langer is, mar it wurdt yndie in probleem mei oare talen. --PiefPafPier (oerlis) 22 maa 2018, 21.39 (UTC)
Oer de selskipsstavering: Ik wit net at wurden fan foar 1900 altiten neffens de stavering binne. Nei lettere staverings sjoen hawwe wy de etymologyske stavering fan "pûs" - dúdlike skriuwwize mar spitich fan de argumintaasje - dat jierren lang troch de AFUK ferkeard oanleard is as "poes" - as wie it Hollânsk - oant de Akadeemje dan mar belies joech. Dat dat dat wurd sa skreaun waard is wat oars as dat de stavering it sa oanjoech. It kin wêze dat sokke saken by eardere staverings ek barden.
Dit wie no krekt de reden om de kategoryen in algemiene namme te jaan mei in jiertal, en net de namme fan de stavering sels. De jierren komme hjirwei: w:Fryske_stavering#Untjouwing_Fryske_stavering. It moat in tiidsbyld jaan hoe't de wurden skreaun wienen, en it ferbinet it Aldfrysk mei it Frysk troch opfolgjende staveringskategoryen (sjoch dochter). De Steatestavering en de ynterpretaasje fan de Afûk meie om my ûnder 'Stavering 1980' stean, mei # (''Afûk'') [[poes]]. yn de omskriuwing. Sa wurdt it ek op enwikt dien mei dialektwurden ûnder ien taalkategory. De Selskipstavering hie regels en foarbyldwurden, mar der wie noch gjin wurdboek. Fan Japiks bestiet der in wurdlist.
Sjoch, dat it mear om de tiid giet as om de stavering, dat is it stik dat noch miste. Ik wit it net krekt mear út de holle, mar der wie ek betocht hoe't wy annotearre synoimen dwaan koenen, dat dat kin dan foar de wurden dy feroare binne fan de iene staverig nei de oare ek (en fansels ek foar de Afûk-stavering). Mar ik fernim dat ik in protte net mear wit fan hoe't in yngong opboud is, dat ik leau ik meitsje mar efkes in side mei foarbyldsjes oan, dat it maklik nei te sjen as oer te nimmen is. Mysha (oerlis)
At dy rubriken der nei de oanpassign troch it berjocht derby komme te stean, betsjut dat dat ik no better net opnimme kin? Mysha (oerlis)
Nee, graach wol opnimme. In botskript moat de kategory omsette kinne yn de goede parameter. --PiefPafPier (oerlis) 23 maa 2018, 20.15 (UTC)

Lua-flaters[bewurkje]

Dy oanpassings "Lua-flater: konstruearre taal; net brûke yn de haadnammeromte", wêr giet dat oer? Der binne ferskate kuensttalen; guon hawwe goed wat mear sprekkers as guon natuerlike talen; w6erom soenen wy dy net opnimme yn ús wurdboek? En dat jildt noch mear at wy it oant no ta al dien hawwe, fansels. Mysha (oerlis)

Trol[bewurkje]

At jo it nei iens binne mei eat wat ik doch, hawwe jo der dan alris oer tocht om der wat oer op myn oerlisside te skriuwen? Ik kin in oar syn tinzen fansels net lêze. Hawar, der is dúdlik eat wat ik út goede reden doch dêr't jo problemen mei hawwe. Kinne jo dêr wat oer sizze, dat wy it útprate kinne? Mysha (oerlis)

Would you please leave? Don't continue your trolling and vandalism, like you did here and on other wikis recently. People like you chase the normal people away. --PiefPafPier (oerlis) 24 jun 2018, 06.17 (UTC)