Wikiwurdboek:Mienskipsportaal

Ut Wikiwurdboek


Dit is de side foar de Wikiwurdboek Mienskip, minsken dy't meidogge oan it Wikiwurdboek of dy meidwaan wolle.

Kommunikaasje[bewurkje]

  • Buorren: Foar eltsenien dy't efkes prate wol - oer it Wikiwurdboek of oer wat oars. Om te praten moat der Frysk brûkt wurde, fansels.
  • Sprekke: Foar eltsenien dy't oankundigings meitsje wol - oer alle Wikiwurdboeken - en him net drok makket oer reaksjes. Hjir binne oare talen tastien.
  • Oanfragen: Dêr't ús brûkers oanjaan kinne hokfoar wurden hja graach opnaam hawwe wolle.

Skriuwe[bewurkje]

  • Kladblok: Om earst ris wat te besykjen eart jo yn it wurdboek sels skriuwe.
  • It Wikiwurdboek: Eat oer wat it Wikiwurdboek is en wat der yn skreaun wurde kin.
  • Help: Oer it bewurkjen en oerlis yn it algemien.
  • Berjochten: Ynformaasje oer ferskate berjochten, foar tafallich wurk.

Taal[bewurkje]

  • Taalberjochten: Ynformaasje oer de berjochten, de boustiennen fan it Wikiwurdboek.
  • Foarbylden: In oersjoch oer hoe't de opsjes neamd yn de útlis fan de Berjochten der dan wier útsjogge.
  • Taalkoades: Oersjoch fan de taalkoades dy't brûkt wurde kinne foar oersettings.
  • Skripts: Kompjûterskripts dy't tiid besparje.
  • Oersettings: Oersettings foar weromkommende begripen.

Ferskaat[bewurkje]

  • Glossarium: Alfabetyske oardere list fan glossen.
  • Nedige siden, in list fan siden dy't der noch net binne mar dêr't al keppelings nei binne.
  • Siden wiskje: Siden dy't net mear brûkt wurde.

Meidoggers[bewurkje]

Struktuer[bewurkje]

  • Haadside: Begjinpunt foar alles wat eltsenien fine kinne moat.
  • Mienskip: Dizze side, foar de meidoggers.