Wikiwurdboek:Skripts

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

De folgjende skripts kinne brûkt wurde by it bewurkjen fan it wikiwurdboek.

Oersettings[bewurkje]

Dizze skripts dogge it rûge wurk. Hjir en dêr sille der noch wurdsjes oerset of taalkoades taheakke wurde moatte, benammen yn de sublisten.

UN*X of webblêder[bewurkje]

#!/bin/sh
# Skript set oersettings fan nlwikt/enwikt om foar fywikt Berjocht:trans-top.
# Gebrûk POSIX shell of https://tio.run/#bash en set de koade tusken de EOF-rigels.
LANG="en_US.UTF-8"; export LANG
TAC=$(command -v tac) || TAC="tail -r"
(
$TAC <<'EOF'
*{{afr}}: {{trad|af|voël}}
*{{jpn}}:
**Kanji: {{trad|ja|鳥}}
**Hiragana: {{trad|ja|とり}}
**Romaji: {{trad|ja|tori}}
{{trans-mid}}
* Afrikaans: {{t+|af|voël}}
* Sorbian:
*: Lower Sorbian: {{t|dsb|ptašk|m}}
*: Upper Sorbian: {{t|hsb|ptačk|m}}
EOF
) | sed -e '/{{trans-mid}}/d' \
-e '/^::[*]/ba' \
-e 's/^:*[*][[:space:]]*{{[[:lower:]][[:lower:]][[:lower:]]}}[[:space:]]*:[[:space:]]*\({{trad|[[:space:]]*\)\([[:lower:]][[:lower:]]\)\([[:space:]]*[|}]\)/* {{\2}}: \1\2\3/' \
-e ':a' \
-e "s/^[*][[:space:]]*{{\([^[:space:]:]*\)}}[[:space:]]*:[[:space:]]*/| \1$(printf '\t\t')= /" \
-e "s/$(printf '\t\t')= \([^/]*\)<\/dd>\(.*\)/$(printf '\t\t')= \1\2<\/dd>/" \
-e 't' \
-e 's/^:[*]/*/' \
-e 's/^::[*]/*:/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:[[:space:]]*{{t-egy|/* {{egy}}: {{t-egy|/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:[[:space:]]*\({{t[^|]*|[[:space:]]*\)\([^|}]*\)\([[:space:]]*[|}]\)/* {{\2}}: \1\2\3/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:/* {{TAALKOADE}}:/' \
-e 'ta' \
-e '/^[*][*:]/N' \
-e 's/^[*][*:][[:space:]]*\([^\n]*\)\n\(.*\)/\2<\/dd><dd>\1/' \
-e 's/^[*][[:space:]]*{{[[:lower:]][[:lower:]][[:lower:]]}}[[:space:]]*:/* {{TAALKOADE}}:/' \
-e 'ta' | sort -dft '=' -k 1

X11[bewurkje]

#!/bin/sh
# Skript set oersettings fan nlwikt/enwikt om foar fywikt Berjocht:trans-top.
# Ferzje mei xclip: kopiearje (ynkl. lêste rigelein), útfiere, plakke.
LANG="en_US.UTF-8"; export LANG
TAC=$(command -v tac) || TAC="tail -r"
xclip -o -sel c | $TAC | sed -e '/{{trans-mid}}/d' \
-e '/^::[*]/ba' \
-e 's/^:*[*][[:space:]]*{{[[:lower:]][[:lower:]][[:lower:]]}}[[:space:]]*:[[:space:]]*\({{trad|[[:space:]]*\)\([[:lower:]][[:lower:]]\)\([[:space:]]*[|}]\)/* {{\2}}: \1\2\3/' \
-e ':a' \
-e "s/^[*][[:space:]]*{{\([^[:space:]:]*\)}}[[:space:]]*:[[:space:]]*/| \1$(printf '\t\t')= /" \
-e "s/$(printf '\t\t')= \([^/]*\)<\/dd>\(.*\)/$(printf '\t\t')= \1\2<\/dd>/" \
-e 't' \
-e 's/^:[*]/*/' \
-e 's/^::[*]/*:/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:[[:space:]]*{{t-egy|/* {{egy}}: {{t-egy|/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:[[:space:]]*\({{t[^|]*|[[:space:]]*\)\([^|}]*\)\([[:space:]]*[|}]\)/* {{\2}}: \1\2\3/' \
-e 's/^[*][^*:{][^*:{]*:/* {{TAALKOADE}}:/' \
-e 'ta' \
-e '/^[*][*:]/N' \
-e 's/^[*][*:][[:space:]]*\([^\n]*\)\n\(.*\)/\2<\/dd><dd>\1/' \
-e 's/^[*][[:space:]]*{{[[:lower:]][[:lower:]][[:lower:]]}}[[:space:]]*:/* {{TAALKOADE}}:/' \
-e 'ta' | sort -dft '=' -k 1 | xclip -i -sel c