Springe nei ynhâld

Wikiwurdboek:Glossarium

Ut Wikiwurdboek

test

anglisisme
In barbarisme ûntliend oan it Ingelsk.
barbarisme
In barbarisme is in term ûntliend oan in frjemde taal, dy't as stridich mei it karakter fan de eigen taal sjoen wurdt. (Sûnder it stridige karakter wurdt it in ûntliening neamd.)
dialektysk
  1. Fan as relatearre oan in dialekt.
  2. Taalkundich net standert.
frisisme
In barbarisme ûntliend oan it Frysk, benammen yn it Nederlânsk.
frollânsk
Wurden of sinnen dy't in healslachtige oersetting, ferfrysking of ferhollânsking ûndergien hawwe, sadat net dúdlik is hokfoar doeltaal brûkt wurdt.
hollanisme
In barbarisme ûntliend oan it Hollânsk as Nederlânsk.
yntransityf
...
neologisme
...
sprektaal
Wurden dy't ornaris net opskreaun wurde.
transityf
...
ûnbrûk
Wurden 'yn ûnbrûk' wurde hjoeddeis net mear brûkt of begrepen.