Springe nei ynhâld

Wikiwurdboek:Help

Ut Wikiwurdboek

It Wikiwurdboek is in wiki. Dat hâldt ûnder oaren yn dat alle siden oanpast wurde kinne, en dat oeral yn it Wikiwurdboek oerlis fierd wurde kin..

Bewurkjen

[bewurkje]

Hast alle siden hawwe in opsje wizigje. Kieze jo dy opsje, dan komme jo op in side mei in bewurkingsfjild, mei de wikitekst fan de side. Dy kinne jo ferbeterje of útwreidzje sa't dat jo it bêste liket.

Under it bewurkingsfjild is in rige fan trije knoppen. Mei Earst oerlêze kinne jo de side oproppe sa't dy der nei jo wizigings útsjen sil. Mei wizigins kinne jo in list oproppe fan de wizigings dy't jo oanbrocht hawwe. Mei help fan dy list kinne jo neisjen hokfoar omskriuwing jo fan jo wizigings jaan moatte yn it gearfetting-fjild. Hawwe joe de side oerlêzen, en de gearfetting ynfolle, dan kinne jo mei de knop Fêstlizze de feroare side oan it Wikiwurdboek oanbiede.

Oanmelde meidoggers hawwe hjirby noch twa opsjefjilden: mei teksferoaring kinne jo oanjaan dat allinnich de tekst feroare is, mar de betsjutting net; dit kin brûkt wurde om de oare meidoggers dúdlik te meitsjen dat der gjin nije ynformaasje is dy't neisjoen wurde moat. Mei de opsje folgje dizze side kinne jo oanjaan dat jo de side yn jo folchlist opnimme wolle, dat jo it sjen kinne at der wat oan feroare wurdt.

At jo allinnich mar besykje wolle hoe't in wiki wurket, dan is der op alle siden in keppeling nei it Kladblok, in side dêr't eltsenien wat op skriuwe kin sûnder dat er de ynformaasje fan it wurdboek skansearret.

Oerlis

[bewurkje]

Alle siden fan de wiki hawwe de opsje oerlis. Folgje jo dy, dan komme jo op de oerlisside dy't by dy side heart. At jo earne net wis fan binne, of at jo der al wis fan binne mar in oar leaut dat it oars is, dan kin dêr hjir oer oerlein wurde.

Fierder is der ek in side dêr't jo telâne kinne foar wat ek: op de Buorren kinne jo alles skriuwe wat jo kwyt wolle.