Meidogger:Snakesteuben/UT

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

to spoil, decay, go bad

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik bedjer wy bedjerre ik bedoar wy bedoaren
2nd do bedjerst jimme bedjerre do bedoarst jimme bedoaren
3rd hy/sy bedjert hja bedjerre hy/sy bedoar hja bedoaren
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn bedjerrend bedjer hawwe bedoarn

Holl. bederven - bedierf - bedorven (Klasse IIIb)

to cheat, deceive

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik bedraach wy bedragen ik bedreach wy bedreagen
2nd do bedraachst jimme bedragen do bedreachst jimme bedreagen
3rd hy/sy bedraacht hja bedragen hy/sy bedreach hja bedreagen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn bedragend bedraach? hawwe bedragen

3. Ek: bedroech, bedroechst, bedroech, bedroegen. 4. Ek: haw bedreagen, bedroegen.

Holl: bedriegen - bedroog - bedrogen (II)

to amount to (same infinitive as above)

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik bedraach wy bedragen ik bedroech wy bedroegen
2nd do bedraachst jimme bedragen do bedroechst jimme bedroegen
3rd hy/sy bedraacht hja bedragen hy/sy bedroech hja bedroegen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn bedragend bedraach hawwe bedroegen

Holl: bedragen - bedroeg - bedragen (VI)

2[bewurkje]

to command, order

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik befel wy befelle ik befoel wy befoelen
2nd do befelst jimme befelle do befoelst jimme befoelen
3rd hy/sy befelt hja befelle hy/sy befoel hja befoelen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn befellend befel hawwe befellen

Holl: bevelen - beval - bevalen - bevolen (IV)

to seize, overcome

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik befing wy befinge ik befong wy befongen
2nd do befingst jimme befinge do befongst jimme befongen
3rd hy/sy befingt hja befinge hy/sy befong hja befongen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn befingend befing hawwe befongen

Holl: bevangen - beving - bevangen (VII)

to freeze (over/up) befrieze

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik befries wy befrieze ik befrear wy befrearen
2nd do befriest jimme befrieze do befrearst jimme befrearen
3rd hy/sy befriest hja befrieze hy/sy befrear hja befrearen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn befriezend befries wêze beferzen

Holl.: bevriezen - bevroor - bevroren (II) with rhotacism Dútsk: zufrieren

to begin, start begjinne

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik begjin wy begjinne ik begûn wy begûnen
2nd do begjinst jimme begjinne do begûnst jimme begûnen
3rd hy/sy begjint hja begjinne hy/sy begûn hja begûnen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn begjinnend begjin wêze begûn

Holl:beginnen - begon - begonnen (III) Dútsk:beginnen

admit, profess, confess, go to confessional - belide

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik beliid wy belide ik belied wy belieden
2nd do beliidst jimme belide do beliedst jimme belieden
3rd hy/sy beliidt hja belide hy/sy belied hja belieden
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn belidend beliid hawwe beliden

Holl: belijden - beleed - beleden (I) Dútsk: bekkennen, sich bekennen zu

cover (fire) berekke

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik berek wy berekke ik beriek wy berieken
2nd do berekst jimme berekke do beriekst jimme berieken
3rd hy/sy berekt hja berekke hy/sy beriek hja berieken
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn berekkend berek hawwe berutsen

Holl.: inrekenen (vuur) (??) Dútsk: abdecken, eindämmen (Feuer)

store, hold, contain, bergje

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik bergje wy bergje ik burch wy burgen
2nd do bergest jimme bergje do burchst jimme burgen
3rd hy/sy berget hja bergje hy/sy burch hja burgen
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn burgjend bergje hawwen burgen

Holl.: bergen - borg - geborgen (III) Dútsk: bergen, aufbewahren, bewahren

succumb beswike

Nammefoarm: Snakesteuben/UT
Notiid Doetiid
persoansfoarm iental meartal iental meartal
1st ik beswyk wy beswike ik beswiek wy beswieken
2nd do beswykst jimme beswike do beswiekst jimme beswieken
3rd hy/sy beswykt hja beswike hy/sy beswiek hja beswieken
Doelfoarm Fuortsettend Mulwurd Hjittende foarm Helptiidwurd Ofslutend Mulwurd
te Snakesteuben/UTn beswikend beswyk wêze beswykt

Holl.: bezwijken - bezweek - bezweken (I) Dútsk: erliegen, unterliegen

1. Ek regelmjittich: beswyk, beswykte, beswykt

3[bewurkje]