Springe nei ynhâld

Module:labels/templates

Ut Wikiwurdboek
De neikommende dokumintaasje stiet op Module:labels/templates/dokumintaasje. [bewurkje]

Oernommen fan en:Module:labels/templates.

Oerset:

  • nammeromte
  • twaris it wurdsje 'en'
  • foutmelding

Oanpast:

  • standerttaal Frysk

local export = {}

--[=[
	Modules used:
	[[Module:labels]]
	[[Module:parameters]]
	[[Module:utilities]]
	[[Module:languages]]
	[[Module:template_link]]
]=]

function export.show(frame)
	local compat = (frame.args["compat"] or "") ~= ""
	local term_mode = (frame.args["term"] or "") ~= ""
	
	local params = {
		[1] = {required = true},
		[2] = {list = true},
		["nocat"] = {type = "boolean"},
		["script"] = {},
		["script2"] = {},
		["sort"] = {},
		["sort2"] = {},
	}
	
	if compat then
		params[1] = params[2]
		params[2] = nil
		params["lang"] = {required = true}
	end
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	
	-- Gather parameters
	local lang = args[compat and "lang" or 1]
	local labels = args[compat and 1 or 2]
	local nocat = args["nocat"]
	local script = args["script"]
	local script2 = args["script2"]
	local sort_key = args["sort"]
	local sort_key2 = args["sort2"]

	if not lang then
		if mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Berjocht" then
			lang = "und"
		else
			error("Taalkoade is net opjûn. Brûk a.j.w. de earste parameter fan it berjocht om it op te jaan.")
		end
	end
	
	lang = require("Module:languages").getByCode(lang) or require("Module:languages").err(lang, compat and "lang" or 1)
	
	return require("Module:labels").show_labels(labels, lang, script, script2, sort_key, sort_key2, nocat, term_mode)
end

--[[	temporary. intentionally undocumented.
		this function is only to be used in
		{{alternative spelling of}},
		{{eye dialect of}}
		and similar templates					]]
function export.show_from(frame)
	local m_labeldata = require('Module:labels/data')
	
	local froms = {}
	local categories = {}
	local args = frame:getParent().args
	local nocat = args["nocat"]
	local lang = args["lang"] or "fy"
	local limit = frame.args.limit and tonumber(frame.args.limit) or 99999
	
	local m_languages = require("Module:languages")
	lang = m_languages.getByCode(lang) or m_languages.err(lang, "lang")

	local key, i = 'from', 1
	while args[key] do
		local k = args[key]
		k = m_labeldata.aliases[k] or k
		local data = m_labeldata.labels[k]
		local label = data and data.display or k
		local category1, category2
		
		if not nocat and data then
			if data.regional_categories then
				for j, cat in ipairs(data.regional_categories) do
					category1 = cat .. ' ' .. lang:getCanonicalName()
				end
			end
		
			if data.plain_categories then
				for j, cat in ipairs(data.plain_categories) do
					category2 = cat
				end
			end
		end

		table.insert(froms, label)
		table.insert(categories, category1)
		table.insert(categories, category2)
		i = i + 1
		if i > limit then
			break	
		end
		key = 'from' .. i
	end
	
	categories = require("Module:utilities").format_categories(categories, lang)
	
	if #froms == 0 then
		return frame.args.default
	end
	
	if #froms == 2 then
		return froms[1] .. " en " .. froms[2] .. categories
	end
	
	local results = {}
	for i, item in ipairs(froms) do
		if i == 1 then
			-- nothing
		elseif i == #froms then
			table.insert(results, '<span class="serial-comma">,</span> <span class="serial-and"> en</span> ')
		else
			table.insert(results, ', ')
		end
		
		table.insert(results, item)
	end
	return table.concat(results) .. categories
end

return export