Module:links/data

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
De neikommende dokumintaasje stiet op Module:links/data/dokumintaasje. [bewurkje]

Oernommen fan en:Module:links/data.

Oerset:

  • sidetitels

NB: It is no net bekend hokker siden by ús systeembelêstend wurde sille.


local data = {}

data.high_memory_entries = {
	"a",
	"dier",
	"e",
	"reek",
	"sinne",
	"soan",
	"taal",
	"wetter",
}


local U = mw.ustring.char
--[[	The "actual title" is the page name with the prefix "Unsupported titles/" removed.
		["displayed_title"] = "actual title"	]]
data.unsupported_titles = {
	[" "] = "Spaasje",
	["{"] = "Lofterklambôge",
	["}"] = "Rjochterklambôge",
	["["] = "Lofterblokheak",
	["]"] = "Rjochterblokheak",
	["<"] = "Lytser as",
	[">"] = "Grutter as",
	["=<"] = "Gelyk oan lytser as",
	["=>"] = "Gelyk oan grutter as",
	[">="] = "Grutter as gelyk oan",
	["<="] = "Lytser as gelyk oan",
	["->"] = "Ofbrekstreekje grutter as",
	["<-"] = "Lytser as ôfbrekstreekje",
	[">_<"] = "Grutter as ûnderstreekje lytser as",
	["::"] = "Twa dûbele punten",
	[": :"] = "Omslutende dûbele punten",
	[":="] = "Dûbele punt gelyk oan",
	[":Þ"] = "Dûbele punt haadletter thorn",
	["://"] = "Dûbele punt skeane streek skeane streek",
	[":("] = "Dûbele punt heakje iepenje",
	[":)"] = "Dûbele punt heakje slute",
	["<>"] = "Lytser as grutter as",
	["<3"] = "Lytser as trije",
	["< >"] = "Omslutende lytser as grutter as",
	["< />"] = "Lytser as ôfslutende skeane streek grutter as",
	["< > </ >"] = "HTML-begjintag -eintag",
	["<!-- -->"] = "HTML-kommentaar",
	["<g>"] = "g-tag",
	[":-("] = "Dûbele punt ôfbrekstreekje heakje iepenje",
	[":-)"] = "Dûbele punt ôfbrekstreekje heakje slute",
	["|"] = "Fertikaal streekje",
	["||"] = "Fertikaal streekje fertikaal streekje",
	["| |"] = "Omslutende fertikale streekjes",
	["C#"] = "C sharp",
	["#"] = "Hikje",
	["# #"] = "Omslutende hikjes",
	[":"] = "Dûbele punt",
	[".."] = "Twa punten",
	["."] = "Punt",
	["_"] = "Understreekje",
	["-_-"] = "Understreekje-ynterfiks",
	[U(0xFFFD)] = "Ferfangingsteken",
	[U(0x1680)] = "Ogham-spaasje",
	["[ ]"] = "Blokheakken",
	["{ }"] = "Klambôgen",
	["[…]"] = "Ellips mei blokheakken",
	["_ _"] = "Omslutende ûnderstreekjes",
	["C|N>K"] = "C troch N nei K",
	["о/."] = "о skeane streek punt",
	["กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์"] = "Taiske namme foar Bangkok",
	["λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλ" .. U(0xAD) .. "επικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων"] = "Aldgryksk gerjocht",
	[":≠"] = ":≠",
	["S:t"] = "S:t",
	["S:ta"] = "S:ta",
	["c:a"] = "c:a",
	["n:a"] = "n:a",
	["n:o"] = "n:o",
	["n:r"] = "n:r",
	["s:a"] = "s:a",
	["st:a"] = "st:a",
	["v:a"] = "v:a",
}

for i, item in ipairs(data.high_memory_entries) do
	data.high_memory_entries[i] = nil
	data.high_memory_entries[item] = true
end

return data