wurkferbannen

Ut Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Wurkferbannen wienen gearwurkingsferbannen fan spesjalisten en sneupers.