Wikiwurdboek:Swadesh-list

Ut Wikiwurdboek
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in Swadesh-list foar it Frysk.

In Swadesh-list is in standertwurdlist foar ûndersyk nei taalsibskip, oarspronklik yn it Ingelsk opset troch de antropolooch Morris Swadesh. Dit is in list foar it Frysk. (Lofts steane de nûmers fan de ferkoarte list.)

100 Nûmer Ingelsk Frysk
1 1 I ik
2 2 you (singular) do, , jo
3 he hy, er
3 4 we (inclusive) wy
5 you (plural) jimme, jim
6 they sy, hja
4 7 this dit, dizze
5 8 that dat, dy
9 here hjir, hjirre
10 there dêr
6 11 who? wa?
7 12 what? wat?
13 where? wêr?
14 when? hoenear?
15 how? hoe?
8 16 not net
9 17 all (countable) alle
10 18 many gâns, in protte
19 some (foarnamwurd) sommige, guon
20 few inkele
21 other oar, oare
11 22 one ien
12 23 two twa
24 three trije
25 four fjouwer
26 five fiif
13 27 big grut
14 28 long lang
29 wide breed, wiid
30 thick dik
31 heavy swier
15 32 small lyts
33 short koart
34 narrow smel
35 thin tin
16 36 woman frou, frommes
17 37 man (adult male) man
18 38 man (human being) minske
39 child bern
40 wife wiif, frou
41 husband man
42 mother (noun) mem
43 father (noun) heit
44 animal bist
37 45 fish (noun) fisk
19 46 bird fûgel
20 47 dog (noun) hûn
21 48 louse lûs, biter
49 snake (noun) slange, slang
50 worm (noun) wjirm
22 51 tree beam
52 forest wâld
53 stick (noun) stôk, stok
54 fruit (noun) fruit
23 55 seed (noun) sied
24 56 leaf (noun) blêd, loaf
25 57 root (noun) woartel
26 58 bark (of a tree) bast
59 flower (noun) blom
60 grass gers
61 rope (noun) tou
27 62 skin (noun) hûd
28 63 meat, flesh fleis
29 64 blood (noun) bloed
30 65 bone (noun) bonke
31 66 fat, grease (noun) fet
33 67 egg (noun) aai
34 68 horn hoarn
35 69 tail (noun) sturt
36 70 feather (noun) fear
38 71 hair (on human head) hier
39 72 head (noun) holle
40 73 ear ear
41 74 eye (noun) each
43 75 nose (noun) noas
44 76 mouth (noun) mûle
45 77 tooth (front) tosk
46 78 tongue (organ) tonge
42 79 fingernail fingerneil, neille
47 80 foot (noun) foet
81 leg (noun) skonk
48 82 knee (noun) knibbel
49 83 hand (noun) hân
84 wing (noun) flerk, wjuk
50 85 belly búk
86 guts termen
51 87 neck (noun) nekke
88 back (of a person) rêch
52 89 breast (fan 'e frou) boarst
53 90 heart hert
54 91 liver lever
55 92 to drink drinke
56 93 to eat ite
57 94 to bite bite
95 to suck sûgje, sûge
96 to spit flybje, spuie
97 to vomit spuije, koarje, oerjaan
98 to blow blaze
99 to breathe sykhelje, sykje, amje, azemje
100 to laugh laitsje
58 101 to see sjen
59 102 to hear hearre
60 103 to know (something) witte
104 to think tinke
105 to smell rûke
106 to fear bang wêze, bang wêze foar
61 107 to sleep sliepe
108 to live libje
62 109 to die stjerre
63 110 to kill deadzje, deadwaan
111 to fight fjochtsje
112 to hunt jeie
113 to hit slaan
114 to cut snije
115 to split splite, spjalte
116 to stab stekke
117 to scratch skraabje, skrasse
118 to dig grave
64 119 to swim swimme
65 120 to fly fleane
66 121 to walk rinne
67 122 to come komme
68 123 to lie (as in a bed) lizze
69 124 to sit sitte
70 125 to stand stean
126 to turn (intransitive) draaie
127 to fall falle
71 128 to give jaan
129 to hold hâlde
130 to squeeze knipe
131 to rub rosse, wriuwe
132 to wash waskje
133 to wipe feie
134 to pull lûke
135 to push triuwe
136 to throw goaie
137 to tie bine
138 to sew naaie
139 to count telle
72 140 to say sizze
141 to sing sjonge
142 to play spylje
143 to float driuwe
144 to flow floeie
145 to freeze frieze
146 to swell swolgje
73 147 sun sinne
74 148 moon moanne
75 149 star stjer
76 150 water wetter
77 151 rain (noun) rein
152 river rivier
153 lake mar
154 sea see
155 salt sâlt
78 156 stone stien
79 157 sand sân
158 dust stof
80 159 earth (soil) ierde
81 160 cloud wolk
161 fog dize
162 sky loft
163 wind wyn
164 snow snie
165 ice iis
82 166 smoke (from fire) reek
32 167 fire fjoer
83 168 ash jiske
84 169 to burn (intransitive) baarne
85 170 road dyk, wei, reed
86 171 mountain berch
87 172 red read, rea
88 173 green grien
89 174 yellow giel
90 175 white wyt
91 176 black swart
92 177 night nacht
178 day dei
179 year jier
93 180 warm (of weather) waarm
94 181 cold (of weather) kâld
95 182 full fol
96 183 new nij
184 old âld
97 185 good goed
186 bad min
187 rotten ferrotte, bedoarn
188 dirty smoarch
189 straight rjocht
98 190 round rûn
191 sharp (as a knife) skerp
192 dull (as a knife) stomp
193 smooth sljocht
194 wet wiet
99 195 dry droech/drûch
196 correct korrekt
197 near tichteby
198 far fier
199 right rjochts
200 left lofts
201 at nei
202 in yn
203 with mei
204 and en
205 if as
206 because omdat
100 207 name namme
100 Nûmer Ingelsk Frysk

Sjoch ek[bewurkje]